Atorgament

L’atorgament del crèdit és una fase crítica i fonamental en la gestió del risc que, gestionada adequadament, ens ha de garantir la generació d’una cartera sana. Els models de scoring i rating són les eines fonamentals que ens permeten mesurar el risc que assumim i fixar els nivells admissibles.

AIS pot ajudar-te construint:

  • Scorings Particulars: inclouen models tant de caràcter reactiu (para no clients o clients poc vinculats) i proactius (per a clients vinculats) que permeten avaluar operacions de Consum, Hipotecari o Targetes de Crèdit i també gestionar els descoberts autoritzats dels clients.
  • Scorings autònoms i microempreses: un col·lectiu tan específic com aquest requereix de models específicament dissenyats. AIS disposa d’una àmplia i reeixida experiència en aquest segment tant en models reactius com a proactius.
  • Rating: els clients empreses són un col·lectiu molt divers el risc del qual pot ser mesurat a través dels models de Rating. AIS posseeix una gran experiència en el desenvolupament d’aquest tipus de models aprofitant al màxim la informació rellevant en l’anàlisi. Però a més pot recolzar a la seva organització a obtenir el màxim rendiment dels mateixos a través de la seva integració en la gestió.
  • Scoring SaaS: AIS ofereix un servei SaaS (Software as a Service) amb l’objectiu de proveir la possibilitat d’incorporar models de scoring reactius estàndard o a mesura de forma ràpida i senzilla als seus clients, amb mínima infraestructura i cost zero de manteniment de models.
  • Open Banking  AIS KnowU: Eina que permet conéixer la situació financera de no clients clients poc vinculats, persones físiques o jurídiques, aprofitant la informació transaccional de totes les entitats amb les que treballen (agregació), de cara concedir noves operacions creditícies, ja siguin a clients vinculats o no vinculats.