SCACS

El Problema

En un entorn cada vegada més competitiu per a les entitats financeres, es fa imprescindible comptar amb elements que permetin minimitzar els riscos, optimitzar els costos i maximitzar els beneficis.

Tradicionalment, els diferents tipus operacions de crèdit de les entitats es gestionaven en sistemes independents, amb escassa comunicació i interacció.

Actualment, les exigències derivades de la progressiva implantació dels acords de Basilea, fan necessària una major integració de la gestió del risc de les entitats.

La Solució

Des d’aquesta perspectiva, el disseny definitiu de la plataforma de gestió de riscos SCACS ha estat elaborat combinant l’àmplia experiència d’AIS en tots els aspectes vinculats amb el risc de crèdit i les possibilitats ofertes per les actuals tecnologies de la informació.

SCACS - Resum Solicitut

SCACS – Resum Solicitut

SCACS integra en una única plataforma la gestió del risc de tots els segments de negoci de l’entitat, des de particulars a grans corporacions, passant pels segments intermedis com a treballadors autònoms o petites i mitges empreses.

Els principals objectius que persegueix la implantació de SCACS són els següents:

  • Integració de la informació de riscos de l’entitat en una única plataforma, centralitzant i estandarditzant la informació, articulant les connexions amb les diverses bases de dades –tant internes com a externes–, i facilitant l’explotació de la informació disponible mitjançant la generació automàtica d’informes.
  • Homogeneïtzació i automatització de l’anàlisi del risc de crèdit mitjançant la utilització de metodologies específiques a les característiques de cada tipus de client: empreses, particulars, autònoms, microempreses, pimes, etc.; unificant els criteris d’anàlisi i quantificant el risc.
  • Control en la resolució i formalització, definint i controlant les facultats de resolució, generant automàticament les actes corresponents als comitès de crèdit, registrant les condicions i preus en les resolucions, i garantint l’alta automàtica amb els sistemes d’administració i comptabilitat.
  • Sistematització i automatització del seguiment, a través de la detecció automàtica d’alertes que controlin l’empitjorament en la qualitat del risc, el control de les compensacions comercials de clients, i un control exhaustiu de la documentació necessària. En definitiva, establint una automatització dels processos de seguiment del risc, mitjançant informes de seguiment i les calendaritzacions corresponents.
  • Control de processos, utilitzant un sistema de workflow que permet organitzar la gestió mitjançant la definició explícita dels camins a seguir per les sol·licituds, controlant les facultats dels empleats i organitzant l’agenda de treball, de tal forma que les intervencions siguin coordinades i eficaces.
  • Modularitat i adaptabilitat a entorns variats i situacions canviants.

A AIS som conscients que cada país i entitat té particularitats de difícil resolució mitjançant solucions estàndard. D’altra banda, la contínua evolució de l’entorn financer exigeix poder introduir nous productes i funcionalitats sense incórrer en grans inversions. Per aquest motiu, hem dissenyat l’arquitectura de la plataforma de manera que es poden introduir elements de nova creació sense afectar al funcionament dels ja incorporats a SCACS. Aquesta filosofia permet també realitzar implantacions escalonades que faciliten el procés d’adaptació al nou sistema i minimitzen les tensions d’aquesta adaptació.

Resumint, SCACS permet a l’entitat l’agilitació de tots els tràmits d’avaluació i formalització d’operacions de crèdit amb particulars, empreses i negocis, incorporant una avaluació automàtica fiable, i transformant una activitat altament consumidora de temps i recursos en un sistema eficient i flexible de control de gestió.