GMR

El Problema

Tota empresa està confrontada a una sèrie de processos (càlculs, calendarització d’accions, alertes, procediments interns, circuits de validació, controls,…) que orquestren el funcionament diari de la majoria de departaments.

Si afegim una heterogeneïtat de sistemes i plataformes informàtiques el problema s’agreuja, havent de desenvolupar, en el millor dels casos, connectors o passarel·les i, en el pitjor dels casos, procediments totalment manuals.

Finalment, els aspectes col·laboratius promoguts per a l’optimització del funcionament entre departaments, obliga moltes vegades a limitar aquest tipus de projectes per la seva complexitat tècnica.

La Solució

GMR permet dissenyar i sistematitzar la posada en producció de tot un seguit de processos informàtics basats en regles, de forma ràpida amb la mínima intervenció del Departament d’Informàtica de l’entitat.

GMR facilita la tasca dels diferents departaments de l’entitat en la gestió de regles de negoci:

  • Permet crear i modificar fluxos de decisió que continguin models, matrius de decisió i regles utilitzant un llenguatge de programació d’alt nivell, molt senzill i fàcil d’utilitzar.
  • Permet validar el correcte funcionament dels fluxos de decisió utilitzant un entorn de test en la qual es permeten incloure casos de prova.
  • GMR facilita i minimitza la intervenció del Departament d’Informàtica en la posada en producció de la multitud de regles de negoci que necessiten implantar els diferents departaments de l’entitat.
  • Permet crear un component motor que facilita la labor d’integració d’un determinat conjunt de regles de negoci en els sistemes de producció de l’entitat.
GMR Ratios de Morosidad