Recuperació

AIS ha desenvolupat eines d’última generació que permeten donar un gir radical a la gestió del recobrament, fent-ho més eficient i millorant de forma significativa els resultats. Tot això acompanyat d’un seguiment eficaç de les accions i els seus resultats i de models orientats a optimitzar les estratègies de recuperació.

  • Scoring de recobrament: la proposta d’AIS en els models de recobrament no se centra únicament a determinar quins perfils tenen major o menor probabilitat de recuperar-se, sinó quines accions són les més adequades en cada cas quantificant l’estratègia en termes de ROI i permetent simular les diferents alternatives possibles.
  • Scoring de refinançament: el refinançament d’operacions amb dificultats de pagament és una necessitat creixent en l’entorn actual. Els models de refinançament faciliten aquesta tasca identificant quins clients presenten una major probabilitat d’èxit i quines condicions són les més adequades a cada cas.
  • Scoring d’alertes primerenques: basant-se en el seguiment proactiu i l’actualització d’informació amb periodicitat curta, aquest model detecta quins clients podrien incórrer en mora, abans que l’impagament sigui una realitat. El scoring d’alertes primerenques recomana accions a dur a terme per evitar que l’impagament es produeixi.
  • Recovery Strategy®: eina per a l’optimització en la gestió del seguiment i la recuperació.