Geomarketing - Habits®

Habits és un conjunt d’indicadors econòmics i sociodemogràfics que aporten un precís retrat de la societat espanyola i de la seva forma de vida. Una eina clau a l’hora de definir estrategias de màrqueting i geomàrqueting.

Por una banda, Habits presenta una segmentació de les famílies espanyoles en tipologies a partir dels seus trets sociodemogràfics i econòmics. Permet conèixer la presència i perfil de despesa de cada tipologia de llar a cada microzona, ja sigui secció censal o tram de via. És a dir, Habits no només defineix els tipus de família, sinó que les situa geogràficament, de manera que pot saber-se quina densitat de cada tipologia hi ha a cada zona.

Habits ofereix una gran quantitat d’indicadors econòmics familiars com els ingressos, les despeses i el valor de la vivenda. Es construeix sobre bases de dades públiques, pel que compleix escrupolosament amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals.

Habits dóna resposta a les quals poden considerar-se les grans preguntes per als directors comercials i de màrqueting: qui?, quants?, on? i com?

QUI? Habits aporta una segmentació, una classificació dels tipus de llars. Facilita la definició del target.

ON? Habits situa aquestes famílies geogràficament sobre el mapa. Ofereix la seva precisa localització.

QUANTS? Habits informa de quantes famílies de cada tipologia hi ha en cada secció censal / tram de via (o municipi, o província o el territori desitjat pel director comercial o de màrqueting). Un tret diferencial és que Habits® no es limita a descriure quin és la tipologia de família dominant a l’àrea geogràfica determinada, sinó que ofereix la densitat de tipologies, és a dir, quantes famílies hi ha de cada classe.

COM? Habits disposa de les dades sobre hàbits de consum, nivells de renda i altres indicadors sociodemogràfics, per la qual cosa brinda informació sobre com es comporta cada tipologia de família, cada target.

Conèixer la presència i el perfil de despesa de cada tipologia de llar a cada territori ofereix als directors comercials i directors de màrqueting la possibilitat de saber on està exactament el públic objectiu per als seus productes (geotargeting) i com es comporta. Aquesta informació és una peça fonamental a l’hora de definir estratègies de màrqueting i vendes que es tradueixin en un major impacte comercial i amb una elevada tornada de la inversió, per la qual cosa aporten a l’empresa un avantatge competitiu sostenible en el temps.

Mòduls d’Habits®

A més de tota la informació relativa a los perfils de despesa, els ingressos i les tipologies de les famílies, Habits® Big Data disposa d’una altra informació demogràfica com la taxa d’atur total i per tram d’edat a cada àrea, així com la taxa de població en risc de pobresa o l’índex de capacitat econòmica. També recull informació catastral i dades relacionades amb la vivenda (entre ells el preu mig del m2 a la zona), informació relativa a l’actividad econòmica (número d’empreses i autònoms, quantitat d’empreses per número de treballadors, per volum de vendes, per sector d’activitat, etc), i fins i tot detalls sobre la meteorologia de cada zona. A més conté dades relatives al comportament dels usuaris de diferents xarxes sociales. En total, més de 1.800 indicadors, que per a una anàlisi més ràpida i gràfica poden visualitzar-se sobre el mapa a través de l’eina AIS Datamaps.

 

visualización en AIS Datamaps

 

Aplicacions

Algunes de les principals utilitats d’Habits® passen per:

  • Localització del target objectiu.
  • Coneixement més exhaustiu del client.
  • Determinació del saldo promig mensual entre ingressos i despeses familiars a cada secció censal.
  • Proporcionar informació addicional sobre qualsevol punt de venda.
  • Enriquiment de models de dades: models d’estimació de rendes, Clients – No Clients.
  • Quantificació del mercat potencial en cada punt de venda.
  • Gestió de l’esforç promocional en el punt de venda.
  • Optimització logística.
  • Definició d’estratègies de venda creuada.
  • Determinació del valor dels immobles de cada secció censal.

I en general, tot allò per a que l'enriquiment amb dades demogràfiques, econòmiques i
estadístiques, suposi un extra per a prendre decisions òptimes.

Vull rebre més informació sobre Habits