AIS Observer

El problema

La necessitat d’un seguiment periòdic i detallat del risc de crèdit suposa un gran augment en les necessitats d’informació a tots els nivells: direcció, riscos, comercial, regulació.

L’evolució del risc de crèdit fa indispensable l’existència de protocols i mecanismes eficients i assegurances per a validar el funcionament i la qualitat dels models de concessió de risc.

Els problemes més comuns en matèria de seguiment del risc de crèdit són:

 • Flexibilitat: Cal analitzar la informació des de diferents punts de vista. A méshi ha una complexitat en el seguiment dels canvis continuus del negoci.
 • Temps: Pèrdua de temps en recopilar i tractar la informació. El persentatge més elevat de temps ha de dedicar-se a analitzar les dades.
 • Control i seguiment: El control i el seguiment del negoci es complica per no disposar d’una eina que centralitzi aquestes tasques.
 • Transparència: L’usuari en molts casos malinterpreta la informació ja que no se li presenta clarament. Si l’usuari dubta de la informació, difícilment podrà analitzar-la.
 • Cost: La creació d’anàlisis per adaptar-se a les noves necessitats és un treball costós.

La solució

AIS Observer és una eina web de seguiment integral del risc de crèdit que dóna resposta a tots aquests problemes. Engloba les 5 fases de la vida del risc: captura, avaluació, sanció, formalització i comportament de pagament.

AIS Observer implementa un datamart analític on s’emmagatzema la informació del risc. D’aquesta manera, les dades sempre estan disponibles per a ser analitzats per l’usuari amb independència dels entorns operacionals de l’entitat.

AIS Observer - Actividad Solicitudes No Revolving

AIS Observer – Actividad Solicitudes No Revolving

AIS Observer permet millorar la gestió del model intern de risc:

 • Conèixer la cartera de riscos de l’entitat i la seva evolució.
 • Fer seguiment del funcionament i qualitat dels models de concessió i seguiment de risc.
 • Reduir els temps de preparació de la informació per a maximitzar el temps d’anàlisi.
 • Dotar a l’usuari d’una eina que centralitza i permet realitzar el control i seguiment del risc mostrant la informació d’una forma clara.
 • Conèixer la cartera de riscos de l’entitat i la seva evolució.
 • Construir la base històrica per a la generació futura de models.
 • Preveure els efectes de canvis en polítiques, població o entorn macroeconòmic.
 • Generar informes de seguiment per a ús intern i del regulador.
 • Provar davant el regulador la capacitat de gestió de risc.

El datamart d’AIS Observer posseeix les següents característiques:

 • L’emmagatzematge de la informació és robust i segur degut a l’aplicació de processos de validació en temps de càrrega.
 • El sistema és totalment escalable podent incloure gradualment diferents mòduls.
 • Es disposa de total control dels processos de càrrega, ja que s’audita amb detall tot el procés.
 • El disseny analític del datamart permet la navegació de la informació emmagatzemada de manera ràpida i senzilla.

A més, AIS Observer ofereix una sèrie de funcionalitats addicionals:

 • La possibilitat d’extreure informació del datamart a través del seu motor d’extracció de mostres.
 • Res més implantar la solució es fa lliurament d’un set de reports predefinits perquè des del primer minut l’usuari pugui dur a terme el seguiment del risc.
 • L’usuari pot crear reports nous segons les seves necessitats. Amb la qual cosa, l’usuari pot tenir dissenyats els informes que ha de presentar regularment, automatitzant d’aquesta forma la seva preparació.
 • S’inclou una eina de Business Intelligence d’Oracle que facilita la consulta i preparació dels reports per a l’anàlisi de la informació.
AIS Observer - Distribución Cartera Operaciones
AIS Observer - Seguimiento Morosidad Cartera Operaciones