AIS FinRisk

El problema

La dispersió en la gestió dels diferents tipus de risc és molt habitual en les entitats financeres, la qual cosa provoca un alt grau d’incertesa sobre les possibles pèrdues futures, ja siguin esperades o inesperades, que podrien afectar la viabilitat de l’entitat.

La solució

AIS FinRisk és una eina web que facilita a les institucions financeres, de qualsevol grandària, el càlcul del capital econòmic i la gestió dels riscos, integrant en una única plataforma tant el risc de mercat, com el operacional i el de crèdit, a més de el de liquiditat i el de ALM (gestió conjunta d’actius i passius), mesurant la pèrdua esperada (EL) i el VaR (value at risk) dels diferents tipus de risc.

AIS FinRisk contempla tots els negocis (tant particulars com a d’empreses) i es combina amb totes les fonts d’informació necessàries durant tot el cicle de vida de les operacions (concessió, seguiment i recobrament), permetent consolidar totes aquestes informacions per integrar-les dins un únic entorn.

AIS FinRisk està orientada a la simulació d’escenaris. D’aquesta manera, les Àrees de Riscos poden no només informar dels riscos esperats, sinó determinar previsions dels possibles nivells de risc en els quals es pot incórrer, la qual cosa permet posteriorment simular diferents polítiques i definir els controls necessaris per minimitzar-los.

L’eina disposa de diferents quadres de comandament automàtics que sintetitzen i faciliten el control de l’activitat.

Principals aportacions

  • Control de riscos en una única eina fàcil i intuïtiva
  • Mesurament de la pèrdua esperada i VaR dels diferents riscos de l’entitat
  • Resultats per segments de risc, per segments de negoci i per operació
  • Càlculs en condicions normals i estressades
  • Realització de simulacions guiades i proves What if
  • Informes d’evolució històrica del VaR
  • Implantació ràpida en l’organització
  • Visualització independent del dispositiu