En aquest entorn d’incertesa regulatòria i d’incertesa macroeconòmica en el qual vivim és extremadament útil tenir un sistema que permeti simular canvis en la normativa i escenaris diferents, per poder visualitzar què requereix l’entitat en temps de canvi macroeconòmic i/o de transició de requeriments regulatoris, i poder així definir el seu pla estratègic de negoci òptim.

Amb aquest objectiu AIS ha desenvolupat Strategic Advisor, un sistema intel·ligent per a l’optimització de l’estructura d’inversions i finançament d’una entitat financera.

Es tracta d’una eina que calcula el repartiment òptim de les carteres per aconseguir els objectius de negoci del banc, tenint en compte tot tipus de restriccions, ja siguin regulatòries o definides per la pròpia entitat. D’aquesta manera, permet veure quines decisions han d’adoptar-se en relació al negoci, a la rendibilitat i al risc per centrar l’estratègia en els negocis més rendibles amb el finançament més convenient.

Així, Strategic Advisor ajuda a quantificar els objectius de negoci de manera precisa i analitza la capacitat per generar beneficis en cas d’algunes entitats, així com la forma d’aconseguir la seva viabilitat en unes altres.

Per oferir l’estructura òptima d’actius i passius, la nova eina de AIS simula diversos escenaris macroeconòmics i indica el més plausible, alhora que permet incloure modificacions en les variables macroeconòmiques -com el PIB o la taxa de desocupació- per part de l’expert de l’entitat per simular una escena concreta. El mòdul de simulació d’escenaris té la innovadora propietat de recalcular valors de les variables macroeconòmiques. És a dir, permet a l’usuari imposar les seves pròpies hipòtesis en alguna variable en algun període futur, i a partir d’aquí el sistema ajusta automàticament la resta de variables -conservant la coherència entre les mateixes-, per després estimar el valor de les pèrdues dels diferents actius crediticis en funció de l’entorn macro.

Així doncs, a partir de l’escenari triat, Strategic Advisor calcula els fluxos de negoci òptims i factibles, i els mostra en format de pla de negoci, com són la Projecció del Balanç, Compte de Resultats, Estat de Fluxos d’Efectiu, i seguiment gràfic de l’Evolució d’Actius i Passius.

A més, Strategic Advisor actua com un integrador dels programes i eines existents en l’entitat. S’integra en les plataformes de planificació ja implantats i incorpora els models de riscos sense necessitat de modificar-los.

Són precisament el caràcter integrador i el maneig que l’eina permet dels escenaris el que converteixen a Strategic Advisor en un sistema de planificació revolucionari.

Si voleu saber més sobre Strategic Advisor, premeu aquí.